Všeobecné informácie

Mediabo s.r.o. vznikla v roku 1999 s cie¾om, aby napomáhala spoloènostiam a súkromným osobám pri osvojení si a vyu¾ívaní v práci aj pri uzatváraní zahranièných obchodov v dneš-ných èasoch tak potrebnej znalosti cudzích jazykov.

  • Profil našej spoloènosti sa od svojho zalo¾enia znaène rozšíril, dnes sa u¾ popri prekla-daní zaoberáme aj tlmoèníctvom a Internetou výukou cudzích jazykov.
  • Anglický, francúzsky, nemecký,taliansky,ruský, španielsky, ako hlavné jazyky ve¾a iných zriedkavých jazykov nachádzajúcich sa v našej ponuke ( okrem jazykov sused-ných krajín aj japonèina, estónèina,lotyšský, litavský jazyk,gréètina, nórština .....)
Vplyv internetu na be¾ný ¾ivot privodil nevyhnutnos zrýchlenia výuky a pracovného tempa.Preto pova¾uje Mediabo za najdôle¾itejšieho prenoscu informácií internet a naò naviazané komunikaèné kanály. Slu¾by našej spoloènosti –ako to dokazujú referencie (a referenèné listy)-sú na vysokej úrovni,precízne a úèinné.Mo¾nos vzdelávania sa – tzv.lifelong ( vzdelávanie poèas celého ¾ivota)- bez oh¾adu na vek, povolanie, bydlisko- prostredníctvom Internetu poskytuje mo¾nos ove¾a väšiemu poètu ¾idí ako tradièné spôsoby výuky.

Na¹e slu¾by

Kvalitné a na vysokej úrovni poskytované slu¾by sú dnes nevyhnutné k úspe¹nému fungovaniu podnikania. Spoloènos Mediabo s.r.o. sa popri vysokých na òu kladených oèakávaniach dokázala poèas 6-tich rokov nielen udr¾a,ale pre¹la aj znaèným vývojom.Vývojom nielen technickým ale aj odborným. Tomuto vývoju vïaèíme, ¾e samô¾eme preukáza èoraz viacerými významnými klientami a vynikajúcimi výsledkami po v¹etkých stránkach.

  • Preklady
  • Tmoèníctvo
  • Internetová jazyková výuka

Mediabo ©tudijný Program

Slovensko je od mája roku 2004 èlenom Európskej únie, sú ktorí èlenstvo prijali s pochybnosami a nedôverou a takí ktorí to prijali s ambíciami a optimisticky a u¾ aj vyu¾il, alebo plánuje vyu¾i výhody vyplývajúce z èlenstva v EU. Väè¹ina èlenov tejto skupiny u¾ ovláda nejakú cudziu reè a je si vedomý toho, ¾e opustiac svoju domovinu nebude v rozpakocha nebude ma obavy, ¾e neovláda také reèi (angliètina, nemèina) s ktorými sa dohovorí prakticky v¹ade. Ovládanie cudzej reèi nie je nevyhnutné len po opustení krajiny, ale aj u nás sa kladie èoraz väè¹í dôraz a ponúkajú mo¾nosti ¾uïom, ktorí ovládajú cudzie reèi. Cie¾om na¹ej spoloènosti je, aby umo¾nila jazykové vzdelanie a precvièovanie tým, ktorí sa chcú uèi a aby im to bolo umo¾nené pri minimálnom zaa¾ení tak finanènom ako i èasovom.

M-©-P bol spustený 7. januára 2002 a poèet na¹ich ¹tudentov závratne stúpa. Princípom ¹tudijného plánu je, ¾e ¹tudent dostáva lekcie v ním vybratom tempe prostredníctvom e-mailu.Po zaslaní prihlá¹ky na vybratý kurz(y) dostáva klient prvú lekciu prvý pondelok nasledujúceho mesiaca.Prípadné otázky týkajúce sa lekcie nám mô¾u posla ¹tudenti e-mailom, alebo polo¾i telefonicky a odpovede na ne Vám budú poskytnuté do 12-tich hodín.

Úhrada ¹kolného je mo¾ná mesaène, polroène,alebo roène, v prípade posledných dvoch Vám budú samozrejme poskytnuté z¾avy.

Platby je mo¾né hradi bankovým prevodom,alebo po¹tovou pouká¾kou na základe nami zaslanej faktúry.

Ïal¹ie informácie o „¹tudijnom programe“ sú dostupné výberom v menu.
MagyarEnglishCestinaSlovenska